ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2565 


ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๕
ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๕speaker1