ประกาศ คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2565


 

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ชุดที่ ๔๗ ประจาปี ๒๕๖๕
 


 speaker1

 
 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 

เงินกู้ฉุกเฉิน 4.75
เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 6.00
เงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการซื้อยานพาหนะ 6.00
เงินกู้เพื่อการคุ้มครองชีวิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.00
เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว  6.00
เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
เงินกู้เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
เงินกู้เพื่อการสมรส  6.00

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 36 เดือน 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 60 เดือน 3.00