ระเบียบสหกรณ์

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

 

ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา 

ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 

ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
นโยบายและระเบียบวิธีการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

 

 

 

 

 
 
 speaker1

 
 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 

เงินกู้ฉุกเฉิน 4.75
เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 6.00
เงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการซื้อยานพาหนะ 6.00
เงินกู้เพื่อการคุ้มครองชีวิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.00
เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว  6.00
เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
เงินกู้เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
เงินกู้เพื่อการสมรส  6.00

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 36 เดือน 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 60 เดือน 3.00