การรับสมัครสมาชิกสมทบ (กรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะ)

 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

เรื่อง การสมัครสมาชิกสมทบ (กรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะ)
สามารถขอรับแบบฟอร์มในการสมัครสมาชิกได้ที่ทำการสหกรณ์ หรือดาวน์โหลดได้ที่ https://www.parliamentcoop.com/web/files/Member_1.pdf
 
 
 

speaker1