แบบฟอร์มทั้งหมด

 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกและลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 

 แบบฟอร์ม สมัครสมาชิก-ประเภทสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  

 แบบฟอร์ม สมัครสมาชิก-ประเภทสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  

 
 แบบฟอร์มลาออกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา      

 

 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉิน (พิมพ์เอกสาร หน้า-หลัง)     
 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ      
 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษ   

 

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 แบบฟอร์มการขอ เพิ่ม ลด งดหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา         

 

 

 

แบบฟอร์มทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 แบบฟอร์มใบส่งเช็ค     
 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (ใบมอบฉันทะ)      
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญ   
 แบบฟอร์มคำร้องขอรับทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก      
บบฟอร์มคำร้องขอรับทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อบำเพ็ญกุศลศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก     
 แบบฟอร์มคำร้องขอรับทุนสาธารณประโยชน์ การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย
   
 แบบคำร้องขอรับทุนสาธารณประโยชน์ การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย 
       (กรณีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID)) 
 
 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลสมาชิกและหนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์   

 

 

 

หนังสือยินยอมต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนเพื่อส่งชำระฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า     
 หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน บำเหน็จ บำนาญ         หรือเงินอื่่นใดที่พึงได้รับจากราชการ ณ ที่จ่าย ส่งให้เเก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ                 ฝ่ายรัฐสภา จำกัด      
 หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์     
การตรวจสอบภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน     

 

 

ตารางแสดงรายละเอียดวงเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 ตารางแสดงรายละเอียดวงเงินกู้สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561     

 

แบบฟอร์มสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฺ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

 

 ใบสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.) ประเภท สามัญ          
 ใบสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.) ประเภท สมทบ  
     

 

 

แบบฟอร์มสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฺ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)

 

 ใบสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
  ประเภท สามัญ  
 
 ใบสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
  ประเภท สมทบ  
 
 
 
 
 
 speaker1