แบบฟอร์มทั้งหมด

 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกและลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา  
 แบบฟอร์มลาออกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา  

 

 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา
 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉิน 
 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ  
 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษ 
 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษเอนกประสงค์  

 

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา
 แบบฟอร์มระดมทุนซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา  
 แบบฟอร์มเพิ่ม ลด หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา  

 

 

 

แบบฟอร์มทั่วไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา
 แบบฟอร์มใบส่งเช็ค 
 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ  
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 
 แบบฟอร์มคำร้องขอรับทุนสาธารณะประโยชน์ เพื่อบำเพ็ญกุศลศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก  

 

 

หนังสือยินยอมต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา
 หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน เพื่อส่งชำระฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า 
 หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน บำเหน็จ บำนาญ
 หรือเงินได้อื่นที่พึ่งได้รับจากราชการ ณ ที่จ่าย ส่งให้เเก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
     ฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
 หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ 

 

 

ตารางแสดงรายละเอียดวงเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา
 ตารางแสดงรายละเอียดวงเงินกู้สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 

speaker1