คำสั่งสหกรณ์

คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

 

 

 คำสั่ง ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
                                    ฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 
   
 คำสั่ง ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
                                    ฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
   
 คำสั่ง ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหนี้สิน     
 คำสั่ง ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและยกร่างระเบียบและข้อบังคับ
                                     ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
   
 คำสั่ง ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์      
 คำสั่ง ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและยกร่างระเบียบและข้อบังคับ
                                     ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด (เพิ่มเติม)   
   
 คำสั่ง ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก      

 

 

 

 
 speaker1

 
 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 

เงินกู้ฉุกเฉิน 4.75
เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 6.00
เงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการซื้อยานพาหนะ 6.00
เงินกู้เพื่อการคุ้มครองชีวิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.00
เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว  6.00
เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
เงินกู้เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
เงินกู้เพื่อการสมรส  6.00

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 36 เดือน 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 60 เดือน 3.00