พระราชบัญญัติสหกรณ์


 พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

download01

 พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

download01

 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (ฉบับอัพเดท)

download01

 พระราชบัญญัติสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2542 

download01
 speaker1

 
 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 

เงินกู้ฉุกเฉิน 4.75
เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้สามัญกู้หุ้น 4.75
เงินกู้เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 6.00
เงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการซื้อยานพาหนะ 6.00
เงินกู้เพื่อการคุ้มครองชีวิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 4.75
เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว  6.00
เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
เงินกู้เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
เงินกู้เพื่อการสมรส  6.00

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 36 เดือน 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 60 เดือน 3.00