ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา

 

 

 

ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖      

 
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทัพย์ข้าราชการรัฐสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
   
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทัพย์ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 (อัพเดท)    
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทัพย์ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554    

 

 
 speaker1

 
 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 

เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 6.00
เงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการซื้อยานพาหนะ 6.00
เงินกู้เพื่อการคุ้มครองชีวิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.00
เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว  6.00
เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
เงินกู้เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
เงินกู้เพื่อการสมรส  6.00

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 36 เดือน 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 60 เดือน 3.00